VEDTÆGTER FOR TEAM VEST HÅNDBOLD

Stiftet d. 23 / 11 2005.

§ 1. Foreningens navn og hjemsted

Stk. 1
Foreningens navn er TEAM VEST HÅNDBOLD og er hjemmehørende i Oksbøl, Vrøgum, Billum og Janderup området.

Stk. 2
Foreningen skal forsøge at fordele træning og hjemmestævner ligeligt mellem Blåvandshuk Idrætscenter og Billum Hallen i den udstrækning det er muligt.

§ 2. Foreningens formål

Stk. 1
Bestyrelsen skal forsøge at skabe interesse for håndboldspillet, samt at skabe de ideelle forhold for de interesserede.

Stk. 2
Vi skal skabe tryghed og glæde ved samværet med andre og derved tilføre den enkelte person positive oplevelser.

Stk. 3
At være dynamo for håndboldspillet i lokalområdet ved at skabe optimale betingelser for spillere og ledere. At udvikle et forbilledligt håndboldsamarbejde i området, der tilgodeser alles individuelle og fælles interesser bedst muligt.

§ 3. Medlemskab af organisationer

Stk. 1
Bestyrelsen afgør hvilke organisationer, klubben skal tilsluttes.

§ 4. Optagelse af medlemmer

Stk. 1
Som aktivt eller passivt medlem, kan enhver optages.

§ 5. Kontingent

Stk. 1
Bestyrelsen fastsætter kontingentet for en sæson af gangen.

§ 6. Udmeldelse – eksklusion

Stk. 1
Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftlig til foreningen med mindst 14 dages varsel, og det pågældende medlem har betalt sit kontingent til foreningen frem til den dag, hvorfra udmeldelsen har virkning. Medlemmet har krav på en skriftlig bekræftelse.

Stk. 2
Når et medlem er i kontingent restance udover 3 måneder, kan bestyrelsen nægte vedkommende at deltage i klubbens aktiviteter. Er vedkommende i kontingent restance udover 6 måneder, kan bestyrelsen med mindst 8 dages varsel ekskludere vedkommende.

Stk. 3
Ingen der er udelukket på grund af kontingent restance, kan optages på ny som medlem af foreningen, før vedkommende har betalt sin gæld til foreningen.

Stk. 4
I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 4/5 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen. Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar, og han/hun kan kræve, at spørgsmålet om eksklusion afgøres på den førstkommende generalforsamling. I alle tilfælde, hvor en eksklusion behandles på en generalforsamling, har vedkommende medlem krav på, at få meddelelse herom senest 3 døgn før generalforsamlingens afholdelse, ligesom han/hun har adgang til denne med ret til at forsvare sig.

Stk. 5
Spørgsmålet om eksklusion skal optages som særskilt punkt på dagsordenen.

Stk. 6
Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver ¾ majoritet af de fremmødte stemmeberigtigede medlemmer.

Stk. 7
Et medlem, der er ekskluderet i henhold til generalforsamlingens beslutning, kan kun optages som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning. Her kræves samme majoritet som ved beslutning om eksklusion.

§ 7. Ordinær generalforsamling

Stk. 1
Generalforsamlingen er Team Vest Håndbold’s øverste myndighed.

Stk. 2
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden den 1. april, og bekendtgøres senest 21 dage før på klubbens elektroniske platforme.

Stk. 3
Forslag til generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen afholdes.

Stk. 4
Beretninger, regnskab samt indkomne forslag offentliggøres på klubbens hjemmeside senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§ 8. Dagsorden

Stk. 1
Dagsorden for ordinær generalforsamling skal omfatte følgende punkter:
• Valg af dirigent.
• Årsberetninger fra bestyrelsen ( til generalforsamlingens godkendelse ).
• Regnskabsberetning.
• Indkomne forslag.
• Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
• Valg af revisor og 1 suppleant.
• Eventuelt.

§ 9. Generalforsamlingens ledelse m.v.

Stk. 1
Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen til at lede forhandlingerne.

Stk. 2
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, dog undtaget § 6 stk. 6 og 7 samt § 18.

Stk. 3
Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal, på begæring af 5 stemmeberettigede medlemmer, afstemning og valg foregå skriftligt, ligesom alle afstemninger om eksklusion skal foregå skriftligt.

Stk. 4
Generalforsamlingens beslutninger indføres i foreningens protokol, hvori også et referat af forhandlingerne optages i det omfang dirigenten bestemmer

§ 10. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 20 stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen.

Stk. 2
I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at begæring er fremsat overfor bestyrelsen med oplysning om det emne, det ønskes behandlet.

Stk. 3
Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden, gælder bestemmelserne i § 7 stk. 2

§ 11. Stemmeret og valgbarhed

Stk. 1
Ethvert medlem over 16 år har stemmeret samt er valgbar. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Et flertal af bestyrelsen skal være mindst 18 år

Stk. 2
Endvidere har forældre til børn under 16 år stemmeret, såfremt barnet er gyldigt medlem af Team Vest Håndbold.

§ 12. Bestyrelsen – valg

Stk. 1
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der alle vælges for 2 år ad gangen. Mindste del af bestyrelsen (2 personer) er på valg i lige årstal.

Stk. 2
Der vælges 2 suppleanter for et år ad gangen.

§ 13. Konstituering – tegningsret

Stk. 1
Bestyrelsen konstituerer sig snarest – dog senest 14 dage efter generalforsamlingen på et bestyrelsesmøde, med formand, næstformand, og sekretær.
Bestyrelsen udpeger en kasserer. Kassereren behøver ikke at være et bestyrelsesmedlem men refererer i det daglige til bestyrelsen.

Stk. 2
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 3
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, hvoriblandt formanden eller næstformanden er til stede.

Stk. 4
Formanden overvåger, at foreningen ledes efter sit formål og foranlediger forhandlingsprotokollen ført.

Stk. 5
Ved formandens forfald indtræder næstformanden i formandens sted

Stk. 6
Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner over 2500,- kr. kræves dog underskrift af både formanden og kassereren.

Stk. 7
I alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre, tegnes foreningen af formanden, næstformanden og kassereren i forening. Dog skal køb, salg og pantsætning af fast ejendom vedtages af generalforsamlingen.

§ 14. Bestyrelsesmøder.

Stk. 1
Bestyrelsen er forpligtet til at afholde møde mindst en gang i kvartalet. Herudover kan der afholdes møder efter behov.

§ 15. Regnskab

Stk. 1
Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.

Stk. 2
Bestyrelsen skal inden 1. februar afgive driftsregnskab for det foregående regnskabsår og status pr. 31. december til revisoren.

Stk. 3
Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse, og skal være forsynet med revisorens påtegning.
Driftsregnskab og status bekendtgøres for foreningens medlemmer senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§ 16. Revision.

Stk. 1
På den ordinære generalforsamling vælges der en revisor for 2 år ad gangen og 1 revisorsuppleant valgt for 1 år, jf. § 8.

Stk. 2
Revisoren skal hvert år senest den 20. februar gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede.

Stk. 3
Driftsregnskab og status forsynes med revisionspåtegning.

Stk. 4
Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 17. Vedtægtsændringer.

Stk. 1
Vedtægtsændringer kan ske, såfremt ¾ af de på generalforsamlingen tilstedeværende medlemmer stemmer derfor.

§ 18. Foreningens opløsning.

Stk. 1
Foreningen kan opløses, når det vedtages på 2 lovlige indvarslede generalforsamlinger, afholdt med mindst 14 dages mellemrum, og når mindst ¾ af de fremmødte stemmer herfor.

Stk. 2
Foreningens midler skal i så fald overdrages til idrætslige formål i Vrøgum, Oksbøl, Billum og Janderup.


her finder du os

Østparken 936840 Oksbøl
Tlf. 40149058mail: an2832@hotmail.com
Følg os på Facebook.com/